مـــحمدرضا  بـــرنجیان

تهیه کننده و کارگردان
مدیرعامل موسسه موج برخط ایرانیان
صاحب امتیاز و مدیرمسئول شبکه همراه ایرانیان